• امروز چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398 

مقالات سازمان اوقاف

مطالب ویژه

سامانه سجنا

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات  بر عملکرد کارکنان اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه وبویراحمد

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه وبویراحمد

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان اوقاف و امورخیریه

 پنج شنبه 19 فروردین 1395   4936  0      

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مقاله : بررسی تاثیر فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه

استاد:دکتر غلامی

نویسنده: حسین نادریان نسب

آدرس :کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد-شهریاسوج-بلوار امام خمینی(رحمة الله علیه)-گلستان9 اداره کل اوقاف و امورخیریه

تلفن :07433223820

همراه:09107050363

آدرس پست الکترونیک: nadkoshty@gmail.com

اسفند94

چکیده : هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فن آوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از کارت امتیازي متوازن1 می باشد. این پژوهش کاربردي از نوع توصیفی میدانی است .جامعه آماري این تحقیق شامل اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد (26 نفر)این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 2 فرضیه فرعی می باشد.فرضیه هاي تحقیق بدین شرح می باشد:فرضیه اصلی : بکارگیري فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد موثر بوده است. فرضیه هاي فرعی :بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی، افزایش رشد و یادگیري کارکنان، جنبه کاری کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است . ابزار بکار رفته در این تحقیق شامل پرسشنامه و استفاده از نتایج حاصل از نظرسنجی هاي موجود می باشد. پایایی پرسشنامه مذکور بالاي 90 درصد بدست آمد و تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت بر اساس نتایج بدست آمده تمامی این فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و یافته هاي پژوهش نشان داد که فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد موثر بوده است

واژه هاي کلیدي : فناوري اطلاعات ، عملکرد سازمانی ،کارت امتیازي متوازن ، کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه

1 - مقدمه:

سرعت مداوم ICT دولتها را با چالش تغییر روش های عرضه خدمات روبرو می کند. در همین زمان تحقیقات مربوط به بخش خصوصی نشان می دهند که ارتباط نزدیکی میان تغییرات تکنولوژیکی و سازمان وجود دارد(مارک هولتزر وسئوک هو آن لی,318,1393) . چالش هاي جدي سازمان هاي نوین ، نه در درون سازمان بلکه عمدتا با محیطی است که درآن فعالیت می نمایند . نیروهاي محیطی آرامش و ثبات سازمان ها را تحت شعاع قرارمی دهند. نیروهاي بسیاري درمحیط قرار دارند که سازمانهاي نوین بایستی حرکت و اقدامات خود را براساس آنها تنظیم نمایند و یا درحرکتی فعال آنها را تحت تاثیر خواسته ها و اهداف خود قرار داده و به آنها جهت دهند . این تفکر همان چیزي است که درسازمان هاي نوین درقالب برنامه ریزي فعال یا آینده ساز مطرح می شود . چنانچه نیروهاي محیطی را طبقه بندي کنیم با سه نیروي مشتري ، رقابت و تغییر مواجه هستیم. مشتري مداري به مفهوم رایج آن توانایی پاسخگویی به نیازها وخواسته هاي مشتریان در یک شرایط رقابتی است . سازمان با مکانیزم هاي مناسب باید سلایق ، ارزشها و خواسته هاي مدیران را دریافت ، پردازش و درخدمات و محصولات خود لحاظ نماید . اگرچه دردیدگاه فعال ، سازمان میتواند به نیازها و خواسته هاي مشتریان جهت داده و آنها را به سمت راهبردهاي خود هدایت نماید. دربحث رقابت ، شکسته شدن مرزهاي اقتصاد و لتو ید و ورود شرکتهاي بین المللی ، فراملیتی و جهانی ، تهدید بزرگی براي شرکتهایی است که خود را جهت برتري رقابتی و یا همگامی با رقابت آماده نکرده اند. شرکتهاي مذکور با استراتژي برتري کیفیت ، مقیاس تولید و هزینه هاي غیرقابل رقابت بازارکشورهاي مختلف را هدف قرار می دهند و درصدد سلطه بر بازار و یا افزایش سهم خود از این بازارها هستند . مضافا گروه هایی که درصدد وارد شدن به صنعت (تازه واردین) ورقابت با نیروهاي موجود درصنعت هستند نیز می توانند تهدیدي جدي براي شرکتها باشند. در نهایت ، تغییر در زمینه هاي مختلف مانند تکنولوژي ، نوآوریها و اکتشافات ، و شیوه هاي انجام کار، سازمان هایی را که نتوانند خود را آماده تغییر و انعطاف پذیر نمایند ، با بحران بقا و حیات مواجه می نماید. فناوري اطلاعات نقش مهمی را در شکل گیري راهبردها ، پشتیبانی از راهبردهاي کسب وکار و نیز خلاقیت و نوآوري درطراحی و ایجاد کسب وکارهاي جدید به عهده دارد.

بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالیست که این‌ها ابزارهای فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می‌کند. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است که:" با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می‌گردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه می‌گردد

هر سازمانی براي آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک ، مطلوبیت و کیفیت فعالیت ها و نتایج عملکردش در محیط هاي پیچیده و پویا، نیازمند برقراري نظام هاي مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است. فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراري ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده که درنهایت افول سازمان هاي باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. .

روشهاي سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا مبتنی بر معیارهاي لما ی و اعداد و ارقام حسابداري نظیر سود هر سهم ، نرخ بازده دارایی ها و است بسیاري از معیارهاي کیفی موثر در دورنماي شرکت نظیر رضایت مشتریان را نادیده می گیرد . محدودیت هاي متصور براي معیارهاي آماری ارزیابی عملکرد، سبب نیاز به روشی گردید که ضمن توجه به معیارهاي لما ی از سایر معیارها نیز به منظور ارزیابی عملکرد استفاده کند.در این راستا کاپلان ونورتون دردهه 1990 روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند. دراین روش علاوه بر تحلیل هاي آماری به رضایت مشتریان ، رضایت و آموزش و یادگیري مستمر کارکنان و نحوه انجام فرآیندهاي داخلی توجه می گردد. در دنیاي کنونی ، کارشناسان و مدیران ، بدون تسلط و آشنایی با دانش فنآوري اطلاعات، راه سخت تري را نسبت به سایر مدیران همتراز خود در پیش رو دارند. بدیهی است که فرص تهاي زیادي را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخودآگاه در اختیار رقبا قرار دهند. جالب اینجاست که در بسیاري از ادارات و سازمان ها ، تصور اینکه یک روز کاري را بدون استفاده از کامپیوتر و سایر تجهیزات کامپیوتري خود سپري کنند غیرممکن به نظر می رسد . دیگر در همه جا بکارگیري فنآوري هاي جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه وتوزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه خدمات مطابق با نیاز مشتري و حتی وراي انتظار مشتري ضروري به نظر می رسد. ارزیابی تاثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمان ها از ضروریات عصرحاضر به شمار می رود. باتوجه به مطالب ذکر شده و این نکته که سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین نهادهاي عمومی غیردولتی است که در سالهاي اخیر سرمایه گزاري نسبتا خوبی رادر زمینه فناوري اطلاعات انجام داده است ، بررسی ثتا یر فناوري اطلاعات بر عملکرد این سازمان ضروري به نظرمیرسد.

2 -مروري برادبیات تحقیق:

1 - 2 فناوري اطلاعات

به کارگیري فناوري اطلاعات در سازما نها ، تغییرات بنیادین را درکلیه ي زمینه ها نوید می دهد . همانطور که امروزه دنیا را نمی توان بدون صنعت برق در نظر گرفت ، دنیاي امروز را نیز نمی توان بدون فنآوري اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. به گونه اي که امروز به کمتر سازمانی برمی خوریم که بحث فنآوري اطلاعات و ارتباطات در آنجا مطرح نبوده و به یکی از دغدغه هاي مدیران آن مبدل نشده باشد. در جهان امروز فناوري اطلاعات امکان سودمندي و کارآمدي اطلاعات را ممکن ساخته وبکارگیري آن تحول گسترده اي را در امور اداري و سیستم هاي اطلاعاتی باعث شده است، بطوري که امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارك ، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است.


تعاریف فناوري اطلاعات

فناوری اطلاعات (فا) [1] (به انگلیسی : Information Technology یا IT )، همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا ( ITAA ) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل ، ذخیره ، حفاظت ، پردازش ، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت « فناوری اطلاعات و ارتباطات » (فاوا) ( Information and Communications Technology ) یا به اختصار ICT را به کار برند. [۲]

فناوري اطلاعات به اشکال مختلف فناوري اطلاق می شود که به پردازش ، نگهداري و ارسال اطلاعات بـه شـکل الکتریکـ ی مـ ی پردازد . تجهیزات فیزیکی براي این امر شامل رایانه ، تجهیزات ارتباطی ، شبکه ها، تجهیزات انتقال داده مثل فکـس و یـ ا حتـ ی موبایل است.( صرافی زاده 17 ، 1386 )

فناوري اطلاعات را می توان این طور تعریف کرد که:

فن آوري اطلاعات مجموعه ابزاري است که میتواند براي تبدیل داده ها به اطلاعات و انتقال آن به جاهاي متعـدد بـا مسـافتهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. رایانه و شبکه هاي ارتباطی راه دور، ابزار فیزیکـ ی اي هسـتند کـه تحـت عنـوان فنـاوري اطلاعات شناخته شده اند .

فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد

  • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
  • ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
  • ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
  • ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی[2]

2 - 2 ارزیابی عملکرد

مدیریت سازمان ها بدون توجه به عملکرد آنها امکان پذیر نیست . براي اندازه گیري عملکرد سازمان ها نیاز به یک سیستم دقیق و کارآمد می باشد که از آن به عنوان سیستم اندازه گیري عملکرد نام برده می شود . براي سیستم اندازه گیري عملکرد، تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر کدام از جنبه خاصی به این موضوع نگریسته است اما تعریف کوتاه و کاملی از این سیستم را می توان به شکل زیر ارائه کرد :

یک سیستم اندازه گیـري عمـلکرد ، میـزان دستـیابی سـازمـان به اهداف از پیش تعیین شده را از طریق اندازه گیري مجموعه اي از شاخصها تعیین می کند.

نکات اساسی یک سیستم اندازه گیري عملکرد شامل موارد در پی آمده است :

- اهداف واضح، واقع گرا و قابل سنجش که از مأموریت سازمان و براي مدیریت و برنامه ریزي نشأت می گیرند .

- اندازه هاي عملکرد براي سنجش میزان دستیابی به مأموریت و اهداف .

- داده هاي درست تکرار پذیر و قابل قبول

- سیستم بازخورد براي پشتیبانی و بهبود مستمر فرایندهاي سازمان (طبیب زاده ، 1384 ، 41 )

تعاریف ارزیابی عملکرد:

از واژه »ارزیابی عملکرد« تعاریف بسیاري ارائه شده است.

وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندي است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیري می شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و درنهایت سازمان از آن بهر همند خواهد شد . ( تولایی 1385 ، 18 )

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است . (رحیمی، 1385 ، 36 )

2 - 3 کارت امتیازي متوازن

مدل کارت امتيازي متوازن Balanced Scorecard - BSC که براي اولين بار بعنوان روشي براي ارزيابي عملکرد سازمان‌ها معرفي شد، امروزه بعنوان يکي از بهترين روش‌ها براي برنامه‌ريزي استراتژيک به گونه‌اي که قابل پياده‌سازي باشد، مطرح است. كارت ارزیابی متوازن یك مفهوم نوین مدیریتی می باشد كه به همه مدیران در همه سطوح كمك می كند تا بتواند فعالیت های كلیدی خود را پایش و كنترل نمایند.

رابرت کاپلان [3] و دیوید نورتون [4] آفرینندگان این شاهكار عرصه كنترل استراتژیك به شمار می روند. در ابتدا (سال 1992) آنها این ابزار را با این ایده معرفی کردند که سازمانها برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت خود تنها به معیارهای مالی نظیر سود، بازگشت حاصل از سرمایه‌گذاری یا ارزش افزوده اقتصادی یا شاخصهای بورس تکیه می‌کنند و مطالعات نشان می‌دهد که تکیه صرف به نتایج مالی، نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت سازمان باشد.براي اساس اين مدل استراتژي سازمان بايد به ابعاد و اهداف عملکردي در چند لايه (طبق مدل اصلي به چهار لايه مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و زيرساخت‌هاي رشد و يادگيري) ترجمه شده و سپس براي هريک از اهداف تعيين شده در اين لايه‌ها يک يا چند شاخص و اهداف استاندارد براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي به اهداف تعيين مي‌شود. در مرحله آخر براي دستيابي به استانداردهاي تعيين شده براي هر شاخص تعداد طرح و اقدام عملي تعيين و تعريف مي‌شود.
نکته مهم در اين راستا موضوع شاخص‌ها است. یک شاخص چه هنگام خوب است؟ یک شاخص زمانی مناسب است که آنچه را که باید اندازه‏گیری شود، بتواند به‏درستی اندازه‏گیری کند. یک شاخص چه زمانی ایده‏آل است؟ هنگامی‏که نه تنها برای سنجش میزان انحراف عملکرد گذشته از اهداف، بلکه فراتر از آن، برای پیاده‏سازی استراتژی سازمان نیز وسیله‏ای قدرتمند باشد. این مجموعه که شامل شاخص‏های فرایند و نتایج نهایی می‏باشد، به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می‏دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک اندازه بگیرند.

نورتون و کاپلان به بحث در زمینه پیشرو و پسرو بودن شاخص ها پرداخته اند ولی تعاريف بیان شده، بسيار گيج کننده و در هاله اي ازابهام مي باشد. به خوانندگان عزيز پيشنهاد مي‌گردد که به اين مطلب از يک منظر جديد بنگريد. بيائيد خود را ازشاخص هاي پسرو (تابع/پيرو) يا شاخص هاي نتيجه‌گرا و شاخص‌هاي پيشرويا محرک‌هاي عملکردي رهايي دهيم. پيشنهاد مي گردد شاخص هاي نتيجه‌اي کليدي جايگزين سنجه هاي نتيجه گرا يا پيشرو گردند، که نوعاً فعاليت‌ها را به صورت ماهيانه و فصلي مورد ارزيابي قرار مي دهند. شاخص‌هاي عملكردي PI و شاخص‌هاي كليدي عملكرد KPI نيز دراين حالت با رويکرد گذشته،حال وآتي محور توصيف خواهند گرديد.

مدل ارزيابي متوازن، اهداف و استراتژی‏های شرکتی را به یک مجموعه‏ی مفهومی از معیارهای سنجش عملکرد تبدیل می‏کند که چارچوبی برای اندازه‏گیری و سنجش مدیریت استراتژیک فراهم می‏سازد. کاپلان و نورتون برای جامعیت شاخص‏ها و درک تصویری روشن از سازمان، پیشنهار می‏کنند که مدیران، اطلاعاتی در خصوص چهار منظر را در یک کارت یادداشت تعدیل شده جمع‏ آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند.

این چهار منظر عبارتند از:
منظر مشتری
منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی
منظر مالی

در این روش چون هدف ما ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان می باشد دو از چهار منظر 1-فرایندهای داخلی و2- رشد و نوآوری و یادگیری کارت امتیازی متوازن استفاده کرده ایم

مزایاي کارت امتیازي متوازن

بهره مندي از کارت امتیازي متوازن چارچوبی را فراهم می کند تا سازمان بتواند راهبرد خود را پیاده کرده و نتایج حاصله را ارزیابی کند. مزایاي استفاده از کارت امتیازي متوازن عبارتند از :

1- یکپارچگی و نظارت : کارت امتیازي متوازن میزان پیشرفت در تحقق اهداف راهبردي و تمرکز بر اجراي آن را کنترل می کند. این فرآیند، مشتري محور بوده و تمام سازمان را به صورت یکپارچه براي دستیابی به چش ماندازش در بر می گیرد .

2- تمرکز: ایجاد حداکثر سه یا چهار معیار راهبردي اساسی براي یکایک رویکردهاي چهارگانه کارت امتیازي عاملی براي تمرکز بر تحقق اهداف بلند مدت به جاي تمرکز بر اهداف کوتاه مدت خواهد بود .

3 -بازخورد : کارت امتیازي متوازن براي شناسایی و تفهیم راهبرد سازمان ، چارچوبی براي مقایسه عملکرد واقعی با اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می کند .

4 - همخوانی: کارت امتیازي متوازن مکانیسمی را براي همخوانی فعالیت ها ، فرآیندها ، و گرو ههاي مختلف با اهداف بلند مدت تا کوتاه مدت در سازمان فراهم می آورد .

5 -ارتباطات: کارت امتیازي متوازن ، ابعاد اصلی سازمان را در چهارچوب روابط علی و معلولی شناسایی می کند و در نتیجه، تصمیمات و اقدامات اجرایی مرتبط با آن به صورت یک شیوه ارتباطی کاملا مشهود و دو سویه براي انتقال راهبرد در سازمان تبدیل شوند .

6- مسئولیت پذیري: کارت امتیازي متوازن با اتصال عملکرد افراد به راهبرد ، مکانیسمی براي تعیین مسئولیت براي کلیه افراد سازمان فراهم می کند .

7- مشارکت: مقدار ادراك از راهبرد سازمان توسط مدیران و نقش و عملکرد شان در موفقیت برنامه هاي راهبردي رابطه مستقیمی با تصمیمات مستقلی در رابطه با راهبرد سازمان دارد که توجه صرف به برداشت هاي ابتدایی از راهبرد سازمان قادر به انجام نخواهند بود .

8 -تبدیل و تکامل: با ارائه گزارش هاي عملکرد در سازمان فرآیند بازخورد موجود در کارت امتیازي تبدیل به مکانیسمی براي انتقال دانش، اصلاح و تعدیل راهبرد بر اساس واقعیتها و بینش هاي بوجود آمده در افراد می شود.( شبکه فناوري اطلاعات ایران 1387 ، 15 )

2 - 4 اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره اوقاف و امورخیریه یک سازمان زیر مجموعه نهاد رهبری و وزارت ارشاد اسلامی می باشد که رئیس آن با معرفی وزیر ارشاد بعنوان نماینده ولی فقیه از طرف رهبری معظم منصوب می گردد . این سازمان عهده دار رسالت های مختلفی می باشد که از جمله مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه و مساجد , حسینیه ها, ... می باشد که شامل اجرای نیات واقفین و ساخت وساز و تعمیر موقوفات و تشکیل هیات امنای موقوفات و بقاع متبرکه و امامزادگان و مساجد و ... می باشد

این سازمان با توجه به رسالتی که دارد دارای نیروهایی در رشته های مختلف دانشگاهی و حوزوی از قبیل تحصیلات حوزوی سطح 2 به بالا ,فناوری اطلاعات,فنی مهندسی , فقه و حقوق , معارف و علوم قرآنی,حسابداری و مدیریت می باشد

اداره اوقاف وامورخیریه استان با 219 امامزاده و بقعه متبرکه و 1034 مسجد و حسینه وزینبیه و 300 رقبه درآمدزا موقوفات می باشد که حدود5000 نفر عضو هیات امنای اماکن نامبرده می باشد

3- مدل مفهومی تحقیق:

فناوری اطلاعات

عملکرد کارکنان اوقاف و امور خیریه

یادگیری و رشد

توانمند سازی کارکنان

افزایش کمیت آموزش کارکنان

بهبود کیفیت آموزش

افزایش بازده کاری کارکنان

افزایش رضایت کارکنان

تسهیل در دسترسی کارکنان به اطلاعات

فراهم شدن فرصت رشد و ترقی کارکنان

افزایش اشتیاق کارکنان برای انجام امور

افزایش ضریب امنیت جهت انجام امور

ارتقای سیستم ارزیابی کارکنان

فرایندهای داخلی

افزایش سرعت و صحت ارتباط بین واحدهای مختلف

کاهش زمان ثبت مشخصات ارباب رجوع در سامانه(اشخاص حقیقی وحقوقی)

افزایش سرعت و صحت مراحل ثبت تا چاپ اسناد مالی

افزایش سرعت ثبت و چاپ احکام هیات امناء و خدام

کاهش زمان رسیدگی به استعلامات عدم وقفیت

کاهش دوباره کاری

در دسترس بودن اطلاعات جامع از موقوفات ,واقفین و هیات امناء

افزایش سرعت تنظیم قرادادهای اجاره رقبات موقوفات و پیمانکاران

کاهش زمان ثبت و ارسال اسامی بیمه شدگان به تامین اجتماعی

گزارش گیری سریع و صحیح از کارهای صورت گرفته4- فرضیه هاي تحقیق:

الف: فرضیه اصلی :

بکارگیري فناوري اطلاعات بر عملکرد کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد موثر بوده است .

ب: فرضیات فرعی :

بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .

بکارگیري فناوري اطلاعات بر افزایش رشد ویادگیري کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .

بکارگیري فناوري اطلاعات بر افزایش رضایت ارباب رجوع اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .

بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود جنبه مالی اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .

5 -روش تحقیق (متدولوژي ) :

تحقیق صورت گرفته از نوع توصیفی و از گروه تحقیقات کاربردي است و به روش میدانی انجام شده است. دراین تحقیق

بمنظور ارزیابی تاثیر عملکرد فناوري اطلاعات برعملکرد کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد از مدل کارت امتیازي متوازن استفاده می کنیم . جهت بررسی این مطلب ابتدا اطلاعات مربوط به 2 بعد از 4 بعد کارت امتیازي به صورتی که ذکر میشود مورد مقایسه قرار می گیرد. درخصوص بعد فرآیندها ورشد ویادگیري با استفاده از پرسشنامه اي طراحی شده ، اطلاعات مورد نیاز در خصوص تاثیرفناوري اطلاعات بر فرآیندهاي کاري و رشد و یادگیري اخذ و با استفاده از روشهاي آماري و استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت .

5 - 1 پایایی و روایی پرسشنامه

براي تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید،کارشناسان ارشد سازمان و مدیران سازمان و مسولین واحد فناوري اطلاعات سازمان نظر خواهی و نظرات آنان در طراحی سوالات لحاظ گردید.

در این تحقیق با توزیع پرسشنامه بین 26 نفر از کارکنان سازمان ضریب آلفاي کرونباخ براي هر دو قسمت سوال اندازه گیري شد که به صورت زیر بدست آمده است:

ضریب آلفا

./98

فرآیندهاي داخلی

0/98

رشد و یادگیري کارکنان

جدول ضریب آلفاي کرانباخ

که نتیجه می گیریم ضریب پایایی همه موارد در حدقابل قبولی قرار دارد..

5 - 2 جامعه آماري

جامعه آماري مورد مطالعه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد .با توجه به نیاز تحقیق در مورد بعد فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیري کارکنان شامل کارکنان اوقاف و امورخیریه 26 نفر می باشد.

5 - 3 نمونه گیري:

درخصوص بعد فرآیندها و رشد ویادگیري کارکنان با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده وبا عنایت به نیاز به پاسخ کاربران افراد بالاتر از دیپلم و کاربران سیستم جهت پاسخ به پرسشنامه انتخاب گردیدند .

5 - 4 حجم نمونه:

با توجه به اینکه صرفا در بعد فرآیندها و رشد و یادگیري از پرسشنامه استفاده شده است لذا جهت تعیین حجم نمونه در خصوص پرسشنامه فرآیند و رشد و یادگیري باتوجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه و اندازه 26 نفر پرسنل سازمان با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر انجام گرفته است.

دقت نمونه گیري

N=26 حجم جامعه Z=1/96 واریانس مشاهدات خطاي نمونه گیري

سطح اطمینان 95 %

n= 4113794115/24

n ≈25

باتوجه به محاسبات بالا اندازه نمونه مورد نظر 25 نفر درنظرگرفته شده است.

6 - تجزیه وتحلیل اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت زیر بوده است:

1 -استفاده از آزمون T-Student جهت سنجش پرسشنامه ها در مورد بعد فرآیندها و رشد و یادگیري

پس از جمع آوري داده هاي کارکنان به وسیله پرسشنامه هایی که اعتبار آنها مورد آزمون قرار گرفت ، کلیه داده ها ي مربوط با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل و آماره هاي توصیفی مربوط به داده محاسبه شد و در نهایت بمنظور تایید و یا رد فرضیه هاي طراحی شده در تحقیق داده هاي جمع آوري شده تحت تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل توسط آزمون آمـار ي T-Student قرار گرفت .

مدل نظري این پژوهش شامل دو دیدگاه: فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد کارکنان است. براي این دیدگاها، اطلاعات و شاخصهاي موجود اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد بکارگیري فنآوري اطلاعات مورداستفاده قرار گرفته است . ، در مورد دیدگاه فرآیند داخلی و یادگیري و رشد کارکنان هم پرسشنامه طراحی شده با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل توسط آزمون آمـار ي T-Student براي یک جامعه مورد بررسی قرارمی گیرد.

اکنون به توصیف پرسشنامه فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد کارکنان میپردازیمروش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت زیر بوده است:

6 - 1 دیدگاه فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیري کارکنان

26نفر به این پرسشنامه پاسخ گفته اند که 99 درصد مرد و بقیه زن بودهاند. 5 درصد مدرك فوق لیسانس، 74درصد لیسانس،20 درصد فوق دیپلم و 1 درصد نیزداراي مدرك دیپلم بودهاند.

پرسشنامه داراي دو بخش فرآیندهاي داخلی و رشد ویادگیري کارکنان است:

کاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

کاملاً موافق

تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان

ردیف

0

0

1

12

13

افزایش سرعت و صحت ارتباط بین واحدهای مختلف

1

0

0

4

8

14

کاهش زمان ثبت مشخصات ارباب رجوع در سامانه(اشخاص حقیقی وحقوقی)

2

0

0

3

11

12

افزایش سرعت و صحت مراحل ثبت تا چاپ اسناد مالی

3

0

0

4

10

12

افزایش سرعت ثبت و چاپ احکام هیات امناء و خدام

4

0

0

9

8

9

کاهش زمان رسیدگی به استعلامات عدم وقفیت

5

0

0

3

10

13

کاهش دوباره کاری

6

0

0

0

9

17

در دسترس بودن اطلاعات جامع از موقوفات ,واقفین و هیات امناء

7

0

2

2

10

12

افزایش سرعت تنظیم قرادادهای اجاره رقبات موقوفات و پیمانکاران

8

0

0

5

12

9

کاهش زمان ثبت و ارسال اسامی بیمه شدگان به تامین اجتماعی

9

0

0

5

7

15

گزارش گیری سریع و صحیح از کارهای صورت گرفته

10

جدول( 6 - 1 ): نتایج حاصل از پرسشنامه فرآیندهاي داخلی

در جدول 6 - 1 ، توصیف هریک از گویه هاي فرآیندهاي داخلی به همراه میانگین و انحراف معیار هر گویه آمده است، دیده میشود که تاثیر بکارگیري فنآوري اطلاعات بر هر کدام از گویه ها مثبت و مطلوب ارزیابی شده است.

در این جا به بررسی فرضپژوهشی زیر پرداخته میشود:

بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .چون اساس گویه هاي پرسشنامه براین بوده که آیا بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی تاثیر داشته است ، در نتیجه براي بررسی این فرض از آزمون میانگبن یک جامعه استفاده می کنیم که فرض آماري مربوط به آن به صورت زیر است:

H 0 :x1=x2

H 1 : x1≠x2

که اگر فرض مقابل ( H1 ) پذیرفته شود در نتیجه فرض پژوهشی تایید و اگر فرض ( H0 ) تایید شود فرض پژوهشی رد میشود

بوده که این شرط برقرار است. براي اطمینان بیشتر ، نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، بررسی شده است.

نتیجه

سطح معنی داري

مقدار آماره

متغیر

نرمال

0/05

0/ 286

فرآیندهاي داخلی

جدول( 6 - 2 ): آزمون نرمال بودن کلموگروف اسمیرنف

در آزمون کلموگروف اسمیرنف، فرض صفر نرمال بودن و فرض مقابل نرمال نبودن را نشان میدهد. اگر سطح معنیداري که اعتبار فرض صفر را نشان میدهد از 05 / 0 کمتر شود فرض صفر را رد میکنیم و حکم به نرمال نبودن داده ها میدهیم و اگر بیشتر یا مساوي 05 / 0 باشد، توزیع دادهها نرمال است . در این جا با توجه به میزان مقدار آماره براي متغیر که 286/ 0 است (بیشتر از 05 / 0 است) فرض نرمال بودن متغیرتایید میشود.در نتیجه استفاده از آزمون t در اینجا درست است

نتیجه

T بحرانی

سطح معنی داري

مقدار آماره t م

میانگین

رد فرض صفر

2.060

05/0

47/2

8/4

جدول( 6 - 3 ): آزمون t براي فرآیندهاي داخلی

با توجه به این که میانگین این آیتم برابر با 95 / 3 به دست آمده و مقدار آماره t خیلی بزرگ یعنی 86 / 15 و نیز سطح معنی داري نزدیک به صفر است ، میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر رد میشود و میانگین فرآیندهاي داخلی در حد مطلوبی است.

یعنی بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر مثبت داشته است .

بخش دوم پرسشنامه، رشد و یاد گیري کارکنان است:

کاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

کاملاً موافق

تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان

ردیف

1

1

10

14

توانمند سازی کارکنان

1

1

1

12

12

افزایش کمیت آموزش کارکنان

2

0

2

11

13

بهبود کیفیت آموزش

3

1

3

10

12

افزایش بازده کاری کارکنان

4

1

4

13

8

افزایش رضایت کارکنان

5

0

2

8

16

تسهیل در دسترسی کارکنان به اطلاعات

6

1

1

11

13

فراهم شدن فرصت رشد و ترقی کارکنان

7

5

3

12

6

افزایش اشتیاق کارکنان برای انجام امور

8

0

2

13

11

افزایش ضریب امنیت جهت انجام امور

9

1

2

8

15

ارتقای سیستم ارزیابی کارکنان

10

جدول( 6 - 4 ): نتایج حاصل از پرسشنامه رشد و یادگیري کارکنان

جدول( 6 - 4 ) توصیف گویه هاي رشد و یادگیري کارکنان را ارایه مینماید.

در این جا به بررسی فرضپژوهشی زیر پرداخته میشود:

فناوري اطلاعات بر افزایش رشد و یادگیري کارکنان اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است .

چون اساس گویه هاي پرسشنامه براین بوده که آیا بکارگیري فناوري اطلاعات بر افزایش رشد و یادگیري کارکنان تاثیر داشته است ، در نتیجه براي بررسی این فرضها از آزمون میانگبن یک جامعه استفاده می کنیم که فرض آماري مربوط به آن به صورت زیر است:

H 0 : x0

H 1 :x1≠µ

که اگر فرض مقابل ( H1 ) پذیرفته شود در نتیجه فروض پژوهشی تایید و اگر فرض صفر تایید شود فرض پژوهشی رد می - شود .

اگر توزیع میانگین دادهها نرمال باشد براي آزمون این فرض از آزمون t براي یک جامعه استفاده میشود که به صورت زیر است :

که X میانگین نمونه، s انحراف معیار نمونه و n تعداد نمونه را نمایش میدهد. این آماره داراي توزیع t با 1 - n درجه آزادي است. البته باید توجه داشت که اگر تعداد نمونه کمتریا مساوی با 30 باشد از آزمون t استفاده میکند، حال این که در این تحقیق تعداد نمونه 26 بوده که این شرط برقرار است. براي اطمینان بیشتر ، نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، بررسی شده است.

نتیجه

سطح معنی داري

مقدار آماره

 

متغیر

نرمال

0/ 05

0/ 299

 

رشد و یادگیري

جدول( 6 - 5 ): آزمون نرمال بودن کلموگروف اسمیرنف

در آزمون کلموگروف اسمیرنف، فرض صفر نرمال بودن و فرض مقابل نرمال نبودن را نشان میدهد. اگر سطح معنیداري که اعتبار فرض صفر را نشان میدهد از 05 / 0 کمتر شود فرض صفر را رد میکنیم و حکم به نرمال نبودن داده ها میدهیم و اگر بیشتر یا مساوي 05 / 0 باشد، توزیع دادهها نرمال است . در این جا با توجه به میزان مقدار آماره براي متغیر که 299/ 0 است (بیشتر از 05 / 0 است) فرض نرمال بودن متغیرتایید میشود.در نتیجه استفاده از آزمون t در اینجا درست است.

نتیجه

T بحرانی

سطح معنی داري

مقدار آماره t م

میانگین

رد فرض صفر

2.060

05/0

18/2

6/4

جدول( 6 - 6 ): آزمون t براي رشد و یادگیري کارکنان

با توجه به اینکه مقدار آماره یا t محاسبه شده این آیتم برابر با 18/2 به دست آمده از مقدار t بحرانی بزرگتر است نیز سطح معنی داري نزدیک به صفر، میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر رد میشود و میانگین رشد و یادگیري کارکنان در حد مطلوبی است.

یعنی بکارگیري فناوري اطلاعات بر افزایش رشد و یادگیري کارکنان اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر مثبت داشته است

5 - 6 نتیجه گیري کلی آزمون فرضیه ها

خلاصه آزمونهاي مورداستفاده جهت سنجش فرضیات تحقیق و نتیجه آنها به شرح زیراست

ردیف

 

آزمون مود استفاده

مقدارآماره آزمون

نتیجه

1

به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان تاثیر داشته است

T-Student

47/2

مثبت

0

به کارگیری فناوری اطلاعات بر رشد و یادگیری کارکنان تاثیر داشته است

T-Student

18/2

مثبت

جدول 6 - 13 خلاصه آزمون فرضیات

7 -نتیجه گیري:

این تحقیق در صدد پاسخگویی به سوالاتی بود که نتایج آن در زیر می آید .

1 -در خصوص این مورد که بکارگیري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآیندهاي داخلی اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه وبویراحمد چه تاثیري داشته است در این راستا با بررسی نتایج تحلیل آماري این طور می توان نتیجه گرفت که تاثیر فناوري اطلاعات براکثر گویه ها مثبت ومطلوب ارزیابی شده است .پاسخ افراد به گویه 1 موید این مطلب است که فناوري اطلاعات باعث افزایش سرعت ودقت درانجام امورشده است که این مطلب با توجه به پاسخهاي ارائه شده وتغییرات صورت گرفته ناشی از بکارگیري سیستم جدید شبکه سازمان قابل مشاهده است یا درگویه 2 با توجه به میانگین پاسخهاي ارائه شده به این نتیجه می رسیم که بکارگیري فناوري اطلاعات تاثیر زیادي در کاهش زمان ثبت مشخصات ارباب رجوع داشته است که این کار قبل از بکارگیري سیستم ها مستلزم انجام زمان طولانی و بدون استفاده ازسیستمهاي کامپیوتری با دقت کم و امکان اشتباه بالا صورت می گرفت . باتوجه به پاسخهاي ارائه شده در گویه 8 با بکارگیري سیستمهاي نوین و اتوماسیون امکان ثبت و پیگیري نامه هاي مراجعین با دقت بالا و سرعت بالایی با ضریب اشتباه بسیار کم در اختیار مراجعین قرار گرفته است.به طور کلی با بررسی نتایج بدست درخصوص 10 گویه تاثیر فناوري اطلاعات برفرآیندهاي داخلی سازمان مطلوب ارزیابی شد وبدین ترتیب فرضیه اول پذیرفته می شود .

2 -در این خصوص که فناوري اطلاعات بر افزایش رشد و یادگیري کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد چه تاثیري داشته است با توجه به نتایج تحلیل آماري بیشترین تاثیر بر گویه هاي 6 و 10 مشاهده می شود که در این گویه ها کارکنان سازمان اذعان داشته اندکه فناوري اطلاعات باعث تسهیل دسترسی به اطلاعات و در دست داشتن اطلاعات واحدهاي مختلف شده است. بهره گیري از سیستم کامپیوتری ونرم افزار جدید ومتمرکز شدن کلیه اطلاعات در آن باعث این امر شده است و یکی از اهداف آتی بهره گیري از این سیستم نوین این بوده است که کلیه کارکنان سازمان بتوانند کار سایر واحدها را نیز انجام دهند و سازمان به سمت یکپارچه شدن فعالیت ها و انجام کلیه امور توسط افراد برود. کمترین تاثیر با توجه به بررسی نتایج پاسخها ومیانگین پاسخهاي ارائه شده مربوط به گویه هاي 5 و8بوده که برخی از کارکنان سازمان معتقدند که افزایش رضایت و اشتیاق آموزش کارکنان با بکارگیري فناوري اطلاعات بهبود زیادي پیدا نکرده است و این امر موید این مطلب است که سازمان می بایست درزمینه بهره گیري از متدها و سیستمهاي نوین آموزش فعال تر عمل کند .درگویه ي 9 نیز برخی کارکنان سازمان معتقدند که فناوري اطلاعات تاثیرچندانی بر ارتقاي سیستم ارزیابی سازمان و فراهم شدن فرصتهاي رشد وترقی جهت پیشرفت افراد نگردیده است که این می تواند به این علت باشد که برخی از کارکنان عوامل موثر بر رشد وترقی در سازمان را عواملی غیر از فناوري اطلاعات می دانند بطورکلی با بررسی نتایج کلیه گویه ها فرضیه پژوهشی تاثیر فناوري بر رشد و یادگیري کارکنان تایید می شود.

8 -پیشنهادات:

در خصوص فرضیه اول تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از تاثیر فناوري اطلاعات بر فرآیندها ، و تایید فرضیه تحقیق اکثر گویه ها مطلوب ارزیابی شده است و در این راه سازمان موفق عمل کرده است و ادامه مسیر کنونی با استفاده بیشتر از فناوري اطلاعات در زمینه هایی که استفاده از آن کمتر بوده است به موفقیت روزافزون سازمان در این زمینه کمک خواهد کرد .شتاب بخشیدن و گسترش بکارگیري فناوري اطلاعات در زمینه هاي ارائه خدمات از راه دور با توجه به تغییرات صورت گرفته از فناوري اطلاعات می تواند سازمان را در این زمینه یاري کند .

در خصوص فرضیه دوم یعنی تاثیر فناوري اطلاعات نیز با توجه به تایید فرضیه تحقیق و مطلوب بودن اکثر گویه هاي مورد سوال با توجه به کمتر بودن رضایتمندي ازمیزان و کیفیت آموزش میتوان با توجه به استقرار و بهره مندي سازمان از فناوري اطلاعات راه کارهایی از قبیل بررسی امکان برگزاري دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان به صورت الکترونیکی درسازمان وتشکیل کلاسهاي ضمن خدمت مجازي و حتی برگزاري دوره هاي آموزشی ازطریق اینترنت به این مهم دست پیدا کرد .

9 -منابع و مآخذ :

1- ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۸۸- سید حامد خسروانی شریعتی

2- فرهنگستان زبان فارسی

3- تعریف فناوری اطلاعات . . دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳/۵/۱۷. بازیابی‌شده در ۲۶ اوت 2007

4- مارک هولتزر وسئوک هو آن لی(1390)ترجمه دکتر حسن بودلایی,محمد خانباشی و مهدی نیکنام علیرضا کوشکی

اسمعیلی مهدي، موسوي پرستو( 1383 ) ارزیابی فناوري اطلاعات ، مجله تدبیر شماره 153 صفحه 85

5- رضائیان ، علی ( 1386 ) تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم

6- بررسی تاثیر بکارگیري فناوري اطلاعات بر عملکرد سازمانی تامین اجتماعی قزوین

7- صرافی زاده ،اصغر ( 1386 ) فناوري اطلاعات در سازمان چاپ دوم انتشارات میر

8- طبیب زاده ،مریم ( 1384 ) ، نظامهاي کنترل مدیریت در سازمانهاي امروز ، ماهنامه تدبیر شماره 163 صفحات 49 - 50

9- http://www.parsmodir.com/db/research/cochran.php

10-

Abstract:

The present study surveyed the impact of information technology on organizational performance of Endowment and charity affairs Kohgiluyeh and Boyer using the balanced scorecard (BSC) .

The study is an applied research with descriptive field type .

Statistical population of this study included Endowment and charity affairs Kohgiluyeh and Boyerahmad employees and the clients that among them, 26 employees have been selected .

The study included a main hypothesis and 2 sub hypotheses .

Study hypotheses are as follow :

Using information technology has been effective on performance of Endowment and charity affairs Kohgiluyeh and Boyer

Sub hypotheses :

Using information technology has effected on increasing internal processes improvement .

Using information technology has effected on increasing the growth and learning of Endowment and charity affairs Kohgiluyeh and Boyerahmad employees .

Tools used in this study included the questionnaires, use of survey results and financial information organization .

Reliability of the questionnaires obtained over 90 percent and research data analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics .

Based on the results, all the hypotheses were accepted and research findings showed that information technology had effected on the performance Endowment and charity affairs Kohgiluyeh and Boyer based on balanced scorecard model.

Keywords : Information Technology, Balanced Scorecard(BSC),thestaff-Awqaf. . [1] فرهنگستان زبان فارسی

[2] . تعریف فناوری اطلاعات . . دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳/۵/۱۷.

[3] R.S.KAPLAN

[4] D.P.NORTON

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر